Онлайн справочник по реторика

Онлайн справочникът по реторика е предназначен да представя информация, свързана с реториката и ораторството. В него има речник с термини, който се обновява постоянно. Представени са известни оратори,както и техни речи в преводи, а също така и линкове към текстове, аудио и видеозаписи на ораторски изяви. Справочникът съдържа информация за конференции, сдружения, асоциации, университети,изследователски звена, където се изследва и изучава реториката.
Публикации
Да се информация за книги, статии, речници, енциклопедии, библиотеки, сайтове, блогове, портали, които представят теоретични постановки, резултати от изследвания и проекти, анализи, свързани с реториката и ораторството и техните пресечни точки с ПР, медиите, политиката, бизнеса, интернет и други.
Оратори
Представя се информация за оратори и техни реторични, публични и медийни изяви.
Речи и дебати
Популяризират се речи и дебати, монологични жанрове (речи, изказвания, слова, обръщения, поздравления, лекции, доклади и други) и диалогични формати (конференции, семинари, дискусии, дебати, диспути и други), за презентации.
Събития
Събития в областта на реториката: конференции, представяния на книги, проекти, семинари, чествания, презентации и други.
Речник
Това е речникът, в който се дават определения и примери за основни реторични термини: реторични фигури, техники и похвати, за тропи; за аргументи; реторични жанрове и диалогични формати, за понятия, свързани с ораторството, публичните и медийните изяви на оратори. Той е разделен на четири страници:
- реторични фигури;
- аргументация;
- жанрове и формати;
- термини.
Аргументация
Представят се термини, свързани с реториката и аргументацията.
Други термини
Тук се представят както основни, така и нови термини от областта на реториката, които не са включени в другите страници.
Жанрове и формати
Термини от реториката, свързани с монологичните жанрове (речи, изказвания, слова, обръщения, поздравления, лекции, доклади и други) и с диалогичните формати (конференции, семинари, дискусии, дебати, диспути и други).
Реторични фигури
Реторични фигури, тропи, похвати и техники.

Онлайн справочникът по реторика http://www.online.rhetoric.bg/ започва да се реализира като част от дейностите по проекта „Онлайн справочник по реторика”, Договор № 97 от 2012 г., СУ „Св. Климент Охридски”, с ръководител на проекта проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.
От 2013 година Онлайн справочникът се поддържа от редакционния екип.
Онлайн справочникът е субдомейн към сайта на електронното научно списание “Реторика и комуникации” http://rhetoric.bg/, което излиза от септември 2011 година.
Английската версия на броевете на списанието и на абстрактите излиза от юли 2014 г.http://journal.rhetoric.bg/

Редакционен екип
Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и ръководител на редакционния екип на „Онлайн справочник по реторика” http://www.online.rhetoric.bg/.
Д-р Георги Петков – онлайн редактор на „Онлайн справочник по реторика” http://www.online.rhetoric.bg/.
Злати Георгиев – технически редактор, дизайн и администратор на сайта на „Онлайн справочник по реторика” http://www.online.rhetoric.bg/.

Цитирането и позоваването на авторите на анализи и публикации и на преводачите на речи, представени в Онлайн справочника по реторика, както и на сайта на Онлайн справочника по реторика, е задължително.
Библиографията за публикациите се оформя по АРА стандарта.
Цитирането е както в списание “Реторика и комуникации”.
проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Leave a Comment