Аватар

by admin on 26.12.2012

Аватар (Avatar) – Графики, използвани за представяне на хора във виртуални светове. Възможно е да се изградят визуални характари, образи, персонажи, които са с тяло, облекло, да следват определено поведение, да са идентифицирани като пол, да имат име. Дигиталните представяния или репрезентации на отделни индивиди се правят в онлайн среда; създават се 3 D световете; аватарите могат да изберат дейности или отделни особености на личността или героя и да се представят като друг аватар. Всеки може да остане различен в реалния живот и да се представи като друг във виртуалния свят, седейки пред компютъра.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: