Видеоконференция

by admin on 27.12.2012

Видеоконференция (Video conference) – конференция, при която страните – участниците са в различни населени места и си взаимодействат помежду си, гледайки се един друг на екраните на компютрите. Тови вид конференции са по-изгодни финансово в сравнение с по-скъпо струващите конференции, които се провеждат при използване на телевизионни системи. Интернет създава много добри технически и технологични възможности да провеждане на компютърно базирани  видеоконференции.

Видеоконференцията намира широко приложение в бизнеса, образованието, при вземането на решения и обсъждането на въпроси при отчитане дефицит на време.

Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: