Видове презентации според адресата

by admin on 11.11.2013

Видове презентации според адресата

Външна презентация – Когато презентаторът и присъстващите са представители на външни организации и институции: медии, министерства, фирми, училища, университети и др.

Вътрешна презентация – Когато презентаторът и присъстващите са част от персонала на една и съща организация, институция, корпорация.

Хоризонтална презентация - когато член на екип, на работна група по проект представя идеи, проект, резултати, детайли, макети пред останалите членове на екипа; както и когато участници в научна конференция представят резултати от свои изследвания.

Личностна презентация – Презентация, която се реализира при използване на директен канал пред една-единствена личност, представител на различни организации или институции: софтуерни компании, фирми за недвижими имоти, спонсори и др.

© Иванка Мавродиева

Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: