Видове презентации според броя презентатори и броя подготвящи презентацията

by admin on 11.11.2013

Видове презентации според броя презентатори и броя подготвящи презентацията

Груповата презентация – При нея участниците се намират по едно и също време на едно и също място (помещение в офис, зала за конференции или пресконференции, заседателна зала, кабинет, учебна зала, класна стая и др.)

Индивидуална презентация – Когато едно и също лице произнася устно предварително подготвен текст, проектира слайдове с помощта на мултимедиен проектор на екран или видеостена.

Екипна презентация – При нея се разграничават два възможни варианта: 1. Когато единият презентатор устно с вербални и невербални средства представя продукт, стока, идея и др., а негов партньор или асистент оперира с проектори и други технически средства. 2. Когато се редуват двама или повече презентатори, които излагат информация, изхождайки от заеманата позиция в организацията или като експерти онази част от презентацията, по която са компетентни.

© Иванка Мавродиева

Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: