Видове презентации според начина и средствата на презентиране

by admin on 11.11.2013

Видове презентации според начина и средствата на презентиране

Устна презентация – Нейни отличителни особености са едновременното присъствие в зала на презентатора, аудиторията, устното изложение,  директен канал при комуникацията,  възможност за получаване на сигнали на обратна връзка, за неутрализиране на шумовете и своевременно внасяне на корекции в поведението на говорещия. Въпреки че презентацията се свързва с устното говорене, писменото представяне на компании, продукти, стоки, услуги, представители на различни изкуства, има своето място.

Писмена презентация -  Това е представяне чрез отпечатване на хартия на свързани по смисъл изречения в текст. Действително тя е на хартиен носител. Обаче тя невинаги тя съдържа само текст, често са включени диаграми, схеми, таблици, снимков материал, които не са спомагателен или илюстриращ материал, а неразделна част от нея.

Мултимедийна презентация – Тя съчетава постиженията на три вида технологии. Тя комбинира аудиовизуалните средства на телевизията,  силата на печатните издания и възможностите за интеракция чрез компютъра.

© Иванка Мавродиева

Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: