Видове презентации според целите

by admin on 11.11.2013

Видове презентации според целите

Информационна презентация – Когато в презентацията доминират целите да се информира публиката, да се съобщава за новости в работата на компанията, за резултати от реализирането на проект, за иновации, когато преобладават думите с денотативна функция, тя може да бъде наречена информационна.

Убеждаваща презентация – Ако целта е убеждаване в предимствата и ползите от даден продукт, от договаряне на услуга или създаване на сдружение, тя може да се определи като убеждаваща. При убеждаващата презентация една от задачите на говорещия е да мотивира аудиторията към действие, след като допринесе за изграждане на доброжелателна нагласа.

Имиджова презентация – презентация, чието предназначение е да подпомогне изграждането и поддържането на имидж на публични личности, институции, организации, продукти и др.

© Иванка Мавродиева

Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: