Вир­ту­а­лен фо­рум

by admin on 27.12.2012

Вир­ту­а­лен фо­рум

Ко­га­то ста­ва въп­рос за вир­ту­ал­ни фо­ру­ми, ня­ма един­но въз­п­ри­ет тер­мин, ка­то най-чес­то се из­пол­з­ват след­ни­те: ин­тер­нет фо­рум (Internet forum), дис­ку­си­он­но таб­ло или „съ­ве­ща­тел­на ма­са” (discussion board), дис­ку­си­он­на гру­па (discussion group), ин­тер­нет нюз­г­ру­па (Internet newsgroup), гу­гъл гру­па (Google group) и дру­ги.

Тер­минът вир­ту­а­лен фо­рум пре­ми­на­ва през ди­на­мич­но раз­ви­тие през по­ко­ле­ни­я­та на ин­тер­нет от Web 1.0, Web 2.0 до Web 3.0. Тер­ми­нът пос­те­пен­но раз­ши­ря­ва по­ле­то си, ка­то „тек­с­то­вите“ фо­руми, в ко­и­то пре­дим­но вер­бал­но се пред­с­та­вят мне­ния, се тран­с­фор­мират в мул­ти­мо­дал­ни. В тези виртуални форуми учас­т­ни­ци­те включ­ват не прос­то тек­с­то­ве и сним­ки, ви­де­о­за­пи­си, хи­пер­лин­ко­ве, а съз­да­ват ця­лос­тен пост, ком­би­ни­ращ вер­бал­ни и ви­зу­ал­ни еле­мен­ти и хи­пер­лин­ко­ве.

Терминът е от книгата „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012), изд. Парадигма, С., 2012.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: