Виртуална класна стая

by admin on 22.05.2016

Виртуална класна стая – Онлайн платформа за социално учене, която представлява своеобразна класна стая, с възможности за предоставяне на синхронно и асинхронно обучение. В нея учителят/преподавателят/инструктурът създава виртуален клас, до който осигурява достъп на учениците/студентите/курсистите си, обособявайки безопасно учебно пространство в мрежата. Виртуалните класни стаи могат да имат функция само на хранителници на информация и учебно съдържание или цялостна интегрирана система за преподаване онлайн посредством: презентиране – онлайн или на запис; публикуване и предоставяне на текстове, хипервързки и препратки, аудио, видео и мултимедийно съдържание, с възможност за запазване в архив; колаборативно учене, чрез проекти и съвместни задачи; създаване и решаване на задачи за самостоятелна работа, домашни задания, тестове; инстантна проверка и отчитане на резултатите; възможности за анализ и мониторинг на напредъка на обучаваните от обучителя и от техните родители (в случай че става дума за ученици); постоянна комуникация и обратна връзка.
© Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: