Делиберация

by admin on 16.12.2020

Делиберация
Реторичен похват. При него ораторът създава впечатление, че се колебае при вземането на окончателното решение.
Пример:
Приемам ангажиментите си като професионална и морална отговорност. Ситуацията предполага анализи и експертиза. Анализите и експертизата са важни, за да се вземе обмислено, а не прибързано решение. Ето защо предлагат още една среща, на която да се обсъдят вариантите. На нея ще се
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: