Докторанти по време на семинар на 15 декември 201 7 г. представиха резултати от апробиране на методи за научни изследвания

by admin on 26.12.2017

Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ се проведе на 15 декември 2017 г. в зала „Яйцето”, ет. 1 в бл. 4, кампус „Изток“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”.
В семинара участват 20 докторанта. Някои от тях представиха резултати от научни изследвания, използвани от тях методи, планове за анализи и апробирани научни подходи.
Докторантите Надя Бирежакли, Иван-Петър Йончев, Мария Методиева, Десислава Антова, Пенка Василева-Георгиева, Велина Христова, Анита Николова и други представиха в презентации, доклади и постери свои идеи, планове, резултати и дизайн на научни изследвания.
Доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова направиха анализи на представените от докторантите резултати от техни научни изследвания. Доц. Харалампиев и д-р Петя Славова, които бяха лектори на първия семинар, дадоха на докторантите съвети и препоръки от методологична гледна точка как да се усъвършенстват уменията им при реализиране на техните изследвания.
Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ с Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ с
Дискусиите показаха ползата от това как да се прилагат методи, като е налице приемственост и устойчивост от дейностите по проекта. На първия семинар са дадени знания. На втория семинар са показани добри примери от защитили дисертации млади учени и от университетски преподаватели. На третия семинар докторантите вече се включват в интерактивна академична комуникация. Практико-приложните аспекти на получените теоретични познания се демонстрират от младите изследователи, които поставят фокус върху:
- планиране на научни изследвания;
- използване на утвърдени и съвременни методи;
- подготовка на изследванията и реализирането им;
- представяне на обобщени резултати от проучвания.
Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ с Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ с
Семинарът се ръководи от проф. дфн Иванка Мавродиева.
Семинар „Апробиране на елементи от научно изследване“ с Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ с
Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова
Третият семинар е дейност от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”)

Leave a Comment

Previous post:

Next post: