Дубитация

by admin on 16.12.2020

Дубитация
Чрез използването на дубитация ораторът ораторът търси начин да засили убедителността на своята гледна точка. Ораторът цели да му повярват членовете на аудиторията, като отправя молба-въпрос към тях относно истинността или относно справедливостта на казаното от него, т.е. стреми се т. нар., макар и условно „ситуативна правота“.
Пример:
Изправям се пред вас с молба да ми съдействате да дадем отговор на един сложен и нееднозначен от етична и морална гледна точка въпрос. Саможертвата по време на война и незнаещите предел смелост и жертвоготовност на пилотите камикадзе. Защо го правят? Кое ги мотивира? Как оценяват стойността на техния живот по време на война и в битката? Кое е важното за пилотите при осъществяване на тези действия?
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: