„Езикът на академичната комуникация” – „Ключ към успеха”. Термини на 3 езика: български, английски, руски

by admin on 28.02.2015

„Езикът на академичната комуникация” – „Ключ към успеха”. Термини на 3 езика: български, английски, руски

В заглавието всъщност частите са в следната последователност „Ключ към успеха. Езикът на академичната комуникация”. Авторите Галина Шамонина и Боряна Костова са преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.
Книгата е на пазара от 2014 г. и представлява принос в това да се представят систематизирано изрази, фрази и словосъчетания, термини и понятия в контекста на академичната комуникация на 3 езика: български, руски и английски.
Таблиците улесняват бързото ориентиране при търсене на точния израз, когато искаме да бъдем прецизни при използване на дадена фраза.
Също така тематично подредените части насочват вниманието на читателя към това как да се води научна дискусии, как да се открие или закрие заседание, как да се направлява комуникацията при даване на отговори или при изразяване на съмнения или несъгласия, както и как да се изрази благодарност. По същество някои от тези изрази са част от устната академичната комуникация, от деловото й реализиране, а други присъстват в наречената от мене (Иванка Мавродиева) академичната епидейктика. Същественото тук е полезността и яснотата относно езиковите параметри в тези специфични комуникативни ситуации.
Прецизността проличава във всички раздели на книгата, например в този за презентацията, обхваната е широката палитра от подготовка, говорене, организация, даване на отговори, как се коментират диаграми и схеми и др.
Тематичният речник, свързан с научните форуми, подпомага работата на всеки, който се занимава с тази дейност.
Приложенията представят отново съвременна информация – от това как се изписват писмено съкращенията и как се оформят документи до това как да самоорганизираме процеса на участие в академична комуникация.
Обхваната е писмената, мултимедийната, устната, монологичната и диалогична академична комуникация.
Заявеното в заглавието послание „Ключ към успеха” съответства на структурата и съдържанието на текста. Както и на интерпретацията на проф. д-р Росица Йорданова в уводните думи относно метафората „ключ към успеха”. И действително това е „настолна книга по научно красноречие и академичен етикет”, какво казва в своеобразния втори предговор доц. д-р Надя Чернева.
© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: