Етапи на презентацията

by admin on 11.11.2013

Етапи на презентацията – В категориално-понятийния апарат на съвременната реторика се използват термините 1. предкомуникативен етап, през който се търси материала, изгражда се структурата или сценария на презентация; търсят се аргументите за монологичната фаза и за участие в диалогичната фаза; откриват се и се поставят уместно реторични фигури, които се съчетават с психологически механизми; 2. Комуникативен етап – реализиране на презентацията; 3. Следкомуникативен – анализ на ефективността от презентацията и разпространението й в интернет, на хартия като разпечатани или на записана на CD или DVD. В древната реторика се използва термините inventio, dispositio, memoriа, elocutio, actio (вж. инвенцио, диспозицио, мемориа, елокусио, акцио).

© Иванка Мавродиева

Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: