Когато методологията и теорията се представят експертно или за доц. Мая Русева и книгата й „Политологичните изследвания. Методология и теория“

by admin on 16.12.2017

Когато методологията и теорията се представят експертно или за доц. Мая Русева и книгата й „Политологичните изследвания. Методология и теория“

Монографията „Политологичните изследвания. Методология и теория“ е издание на „Фабер“ и се публикува през 2015.
„Политологичните изследвания. Методология и теория“ „Политологичните изследвания. Методология и теория“
Доц. д-р Мая Русева е преподавател в катедра „Политология, социология и културология“, Философски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е работила като главен асистент в същата катедра, била е докторант в същия университет, има опит при работа по проекти.
доц. д-р Мая Русева доц. Мая Русева
Текстът на книгата е с обем 472 страници и предимства са, от една страна, логичната структура, а от друга, балансирано информацията по отношение на учени и школи в областта на политологията.
Следвайки логиката и утвърдени модели, в първа глава е направен преглед на теории и ето защо тя има особеностите на теоретично-обзорна. Също така първа глава е основополагаща. Това е така, защото в нея доц. д-р Мая Русева извежда няколко проблемни методологически равнища. Тя прилага утвърден метод, като поетапно изяснява основни понятия, следвайки принципа от по-общите към конкретните, от общометодологическите към частнонаучните. Постижение е извеждането на дефиниции на понятията „проблемност“ и „проблемно поле“. Друго предимство е, че тя изяснява какво е обект и субект на политологичното познание. Понятията като обект и субект са изведени на ново равнище и в контекста на политологичните изследвания. Авторката представя методите, контекста на изследването, организацията, технологията и модели на изследователска технология.
Мая Русева не просто интерпретира теории и научни постановки, тя намира възможно най-добрия и уместен начин структурираните знания да се представят релевантно на визуално равнище и разбираемо на вербално равнище. Това са едни от спецификите на този текст, който включва и схеми, а така информацията се възприема по-лесно.
Доцент Русева представя какви са особеностите и етапите на дизайна на изследването, като обосновава потребността от изграден йерархичен подход. Авторката прави обобщението относно модела на взаимовръзка между компонентите на методологията. Нещо повече, тя говори за типологията на научните изследвания и представя видовете, съотнесени в групите количествени, качествени, смесени.
Доц. д-р Русева поставя въпроса за институционализацията на науката за политиката.
„Дисциплинарност и дисциплинираност” е озаглавена втора глава. В нея фокусът е върху анализиране на проблема за научните стандарти, върху особеностите на изследователския процес, върху прецизността на изследванията и върху проблема за процесуалната специфика на политологично изследване. Авторката очертава значенията на понятия от първи и втори порядък, нивата на критическо познание. Тя се спира на въпроса какво е научно познание, стига до изясняване на това какво е постмодерната познавателна ситуация и до анализ на взаимодействието между теория и факт в контекста на политологичния изследователски интерес. В тази глава се поставят методологически въпроси, като д-р Русева не остава в тясното русло на едностранното представяне, тя извежда и алтернативни методологически идеи и това показва уменията на д-р Русева да структурира ясно научната информация, да прави критичен прочит и едва след това обобщава потребността от нови познавателни обрати, като достига до обобщенията за синергетичния модел и за установяване на нова връзка в познавателната ситуация.
В трета глава доц. д-р Русева акцентира на това какво е политическа коректност и освен това разширява научните си дирения и търси отговори на въпроса как тя се проектира в либералната научна дискусия. Другите въпроси, които авторката формулира, са за отношението между истината и политиката и за истината и науката. Другият фокус е върху стратегии на политологична теоретизация, когато те са основани на достоверността. Авторката очертава важността от моделирането в политологичния анализ и достигането до прогнозиране.
Предимство на книгата е, че обзорът на теоретично равнище е върху базови текстове от науката политология, а също така върху текстове, свързани с политологични изследвания и съдържащи методи и методология на тези изследвания.
Доц. д-р Русева представа научните традиции в областта на политологичните изследвания, освен това извежда и моделите на политологично познавателно моделиране и прогнозиране.
Други полезни публикации на доц. д-р Мая Русева са: „Към методологическата дискусия в политологията“, „Истината и политиката“, „Динамика ва научното развитие и политологията като научен факт“, „Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитие на познанието“ и други.

Проф. дфн Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: