Коментар

by admin on 22.05.2016

Коментар – (от английски comment) е начин за отразяване на обратна връзка и мнението на уебпотребителя, по отношение на вече съществуващо или споделено съдържание, при който комуникацията в мрежата придобива диалогичен характер. Коментарите са интеракция, която категорично отразява по-високо ниво на ангажираност на уебпотребителите в мрежата от лайковете.
© Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: