Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ в Националния дворец на децата – София

by admin on 11.02.2018

На 2 и 3 февруари 2018 г. в Националния дворец на децата в София се проведе международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“.

Организатори са Центърът за обучение и квалификация на педагогическите специалисти и Институтът по реторика и комуникации.

На 2 февруари 2018 г. конференцията бе открита от заместник-министъра на Министерството на образованието и науката госпожа Деница Сачева. Тя подчерта важността от формиране и усъвършенстване на комуникацията в училище, поздрави участниците и пожела успех.
27544714_10215328943518893_6938829329519761530_n
Председателят на Синдиката на българските учители дин Янка Такева в обръщението си към участниците изтъква важността от създаване на екипи и от изследвания на комуникацията в училищата с оглед промените и влиянието на технологиите.
Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата (НДД) , в поздравлението си каза, че е чест именно тук да се проведе международен форум по тази проблематика.

Проф. Юлияна Рот на 2 февруари 2018 г. като ключов лектор представи интересни и актуални постановки за интеркултурната комуникация в доклада си „Интеркултурна педагогика: Размисли между теорията и реалностт.“ Тя информира за процеси и явления, свързани с образованието в Германия.
openning-JPot

Юлиана Рот е професор по интеркултурна кому¬никация в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Герма¬ния. Тя слага началото на Института за интеркултурна кому¬никация, научните й изследвания са в областите културна другост, интеркултурна комуникация между Изтока и Запада в Европа, интеркултурно обучение, интеркултурна компетентност, миграция и интеграция.
JRot-keynot-speaker-02022018

Д-р Фотини Еглезу, ключов лектор, е от Атина, Гърция. На 3 февруари 2018 г. тя представи доклада си на тема „Rhetorical ‘paideia’ (‘παιδεία’) into modern educational settings: From theory to praxis … again”.

Фотини Еглезу е с докторска степен, защитена в Университета в Янина. Тя преподава в Hellenic Open University и в Университета в Пирея; води тренинги по аргументация, реторика, критична педагогика, критично мислене, дебати. Д-р Еглезу е председател на Института за реторични и комуникативни изследвания в Гърция.

Проф. д-р Юлияна Рот води уъркшоп на тема „Културни различия в мултикултурната класна стая“ на 2 февруари 2018 г.
По тази начин практика и теорията относно интеркултурната комуникация допринасят за формиране на умения и усвояване на знания по една съвременна област.

jrot-02022018-workshop-3
Работата на 2 февруари 2018 г. продължи с презентации на доклади в секциите „Технологиите в педагогическата комуникация“, „Виртуална и визуална педагогическа комуникация“, „Педагогическа комуникация и социални мрежи“.

На втория ден от конференцията 3 февруари 2018 г. проф. дфн Иванка Мавродиева представи основни моменти от доклади си „Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт“. Проведе се ползотворна дискусия.

Д-р Фотини Еглезу проведе на 3 февруари 2018 г. уъркшоп на тема „Rhetorical contests in pedagogical praxis“. Тя представи техники за аргументация, контрааргументация, подбор на аргументи и комбинирането им интересно в интерактивна обучителна среда.
fot_2

Работата продължи по секциите: „Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда“, „Приобщаващото образование и педагогическата комуникация“, „Комуникацията в детските градини и началното училище“.

workshop03022018-1

Обобщавайки, на 2 и 3 февруари 2018 г. в международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“, проведена в Националния дворец на децата, участваха: 40 докладчици от 4 държави: България, Германия, Гърция, Сърбия.

Докладчиците са от следните университети: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и от Педагогическия колеж в Плевен, ШУ „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, ДИПКУ, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“ – град Пловдив Университета в Ниш и други.

Има доклади и от членове на Института по реторика и комуникации и Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти.
workshop-3-2-220186

Участниците са директори, учители, педагогически съветници, психолози, са от училища от населените места София, Пловдив, Враца, Гоце Делчев, Радомир, Велинград, Любимец, Буковлък, Караджово и другаде.
workshop-03022018-4

Има участници и от Министерство на образованието и науката.

Конференцията „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ е началото на създаването на научна мрежа между директори на училища, учители, преподаватели, представители на държавни институции, компании и неправителствени организации.

Създадени за възможности за споделяне на опит, за представяне на добри практики, за огласяване на резултати от научни изследвания, тоест преобладават практико-приложните елементи.

Представени са резултати от изследвания на социалните мрежи, фейсбук, виртуална класна стая, Едмодо, преподаване на реторика на английски език, както и предмети като история, руски език, английски език в езикови гимназии. Представени са добри практики по екология в детски градини, образователен мениджмънт и образователен ПР, перспективите пред педагогическата комуникация. Друга група доклади включва информация за интеркултурната комуникация, езикът на омразата. Интересни са и докладите, посветени на приобщаващото образование.

Докладите са обединени в следните секции:
- Технологиите в педагогическата комуникация
- Педагогическа комуникация и социални мрежи
- Виртуална и визуална педагогическа комуникация
- Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда
- Приобщаващото образование и педагогическата комуникация
- Комуникацията в детските градини.

Участниците получиха при регистрацията сборник с доклади, издание на „Фабер“, Велико Търново, което е добра практика и така има възможност да се прочетат текстовете веднага след приключване на конференцията „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“.
Ped-Com-2-3-02-2018-cover

Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: