Навременна и полезна книга – „Изследвания в обучението по съвременни езици” с автори Тодор Шопов и Екатерина Софрониева

by admin on 23.11.2014

„Изследвания в обучението по съвременни езици” е книга, написана от авторитe Тодор Шопов и Екатерина Софрониева и е издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” от 2014 година.  Книгата е принос към няколко научни области. Едната е методологията и по-конкретно кои методи на изследвания по какъв начин самостоятелно и с комбинация могат да се използват, за да се направят сериозни и задълбочени изследвания и да се получат надеждни резултати. Втората е адаптирането на традиционни методи и представянето на нови методи за изследвания в обучението по съвременни езици. Третата област е интересна с това как се представят резултати от проучвания на стратегии за учене на втори чужд език, как се провеждат стандартизирани текстове и как се публикуват резултати от тях, тоест един прагматичен момент, който не се среща често в академичните среди при представяне на добри практики.

Книгата е разделена на 14 глави, 4 приложения са обособени в отделен раздел, таблиците са представени в началото на текста прецизно и подпомагат ориентирането, в началото се намира и списък със съкращенията. Както авторите сами отбелязват на с. 15, текстът е структуриран в 2 главни части: „Първата има описателен характер, а втората съдържа илюстрации под формата на публикувани научни изследвания на авторите”.

Следвайки принципите на прецизността, авторите дават дефиниции на термина „методология” още в предговора на книгата – с. 14-15.

Първа глава включва изясняване на основни понятия, термини и „скрити признаци”, като тук са представени научният метод на Карл Попър, диаграма на течение на данните, измерителни скали, статистически текст, нормално разпределение на данните и др. Втора глава включва изясняване на категоризациите на изследванията на обучението по чужди езици, като се навлиза в конкретика. Трета глава е назована „Експеримент” и там са изведени ясно и точно какво е дефиниция, пример, теория, план, практика и тест на Стюдент. Четвърта глава е посветена на това как се реализират анкета и интервю, какво и изучаване чрез въпроси и отговори и резонно пета глава включва изследователска и преподавателска практика. Така постепенно се навлиза от теория към методика и оттам към представяне на практически приложения и резултати от тях. Шеста глава е обособена за представяне на отделен случай по същата схема: дефиниция, теория, план, практика. Седма глава включва информация за интроспективно изучаване и отново в осма моделът представя дефиниция, теория, план, практика и наблюдение на урок по втори език.

Втората част е разделена на 6 глави и съдържа информация за проучвания на стратегии за учене на втори език в МВБУ, информация за езиковата политика за многоезичие от Малуф до Европа 2020, и нещо много важно, интересно и модерно: учебна технология за онлайн обучение по английски език.

Приложенията включват Европейски образователен тезаурус, Кодекс за добра практика в изследванията, Стойности на t разпределение и Система за анализ на взаимодействие на втори език.

Книгата запълва една празнота в теоретичен, методологичен и практически план при реализиране на изследвания в обучението по съвременни езици. Тя полезна не само на преподаватели и изследователи, които се занимават с преподаване на чужди езици и с изследвания за методите, но и на по-широк кръг учени в областта на хуманитаристиката и социалните науки. В книгата е обобщен десетилетен опит, достига се до съвременните методи.

Ясната структура на текста позволява възприемането на информацията и преосмислянето на това как всеки учен и преподавател би могъл да усъвършенства методите на изследванията, към които се насочва; да верифицира постигнатото и да прецени дали да продължи в руслото или да се насочи към нещо ново, или да допълни, това, което вече прави добре.

На добър път!

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: