Научна конференция по проект “Съвременни методи и методики за научни изследвания” на 30 март 2018 г.

by admin on 17.02.2018

Покана
за научна конференция

Организира се научна конференция на тема „Съвременни методи и методики за научни изследвания“ на 30 март 2018 г.

Научната конференцията се провежда в рамките на проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”),

Целта на научната конференция е популяризирането и апробирането на методи за научни изследвания в социалните и хуманитарните науки.

Конференцията ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

В научната конференция имат възможност да участват студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели във висши училища.

Всеки, който иска да участва, попълва и изпраща заявка за участие, която съдържа трите имена, университет, факултет, катедра, позиция (докторант, преподавател, друга позиция или длъжност), имейл, телефон, тема на доклада, резюме на доклада (до 200 думи) и ключови думи (до 6).

Крайният срок за подаване на заявките е 12 март 2018 г.
Имейл: penka.d.hristova@gmail.com

Участниците не заплащат такса за участие.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани до 19 март 2018 г. чрез имейл за мястото на провеждане на научната конференция.

Предвижда се публикуване на доклади на участниците след рецензиране от двама независими рецензенти и след редактиране на текстовете.

15 февруари 2018 г.

Гл. ас. д-р Пенка Христова – ръководител на проекта

Leave a Comment

Previous post:

Next post: