Нюзгрупа (Newsgroup)

by admin on 26.12.2012

Нюзгрупа (Newsgroup) – Виртуална общност, чиято комуникация е улеснена и опосредствана от интернет, състояща се от личности, които споделят свои интереси по зададена обща тема, при спазване на въведени и утвърдени етични норми и правила и при направляване от страна на модератор.

Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: