Онлайн справочник по реторика

by admin on 16.03.2015

Авторски текст на проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева
Онлайн справочникът по реторика има за предназначение да представя информация, която е свързана с реториката и ораторството.
Представят се известни оратори и техни речи, преведени на български език.
Публични изказвания и дебати се популяризират като уеббазирана информация, има линкове към текстове, аудиозаписи и видеозаписи. Възможностите на Web 2.0 позволяват не само да се прочетат текстове, но и да се чуят и видят ораторски изяви и диалогични формати.
Справочникът съдържа информация за конференции, сдружения, асоциации, университети, изследователски звена, където се изследва и изучава реториката в различни нейни проявления, както като теория, така и като практически реализации, както като традиции в обучението, така и като методи за изследване.
Информация за различни публикации: книги, статии, списания, онлайн справочници, електронни ресурси е важна част от справочника. Публикациите са свързани:
- с публичното говорене, медиите, ПР събития, кампании и стратегии;
- с търсенето на пресечни точки между ораторство и медии, красноречие и политика, комуникация и бизнес, реторика и интернет;
- с официалното общуване в образователни и културни организации, в политически, държавни и международни институции;
- с нормите, правилата, тенденциите е новостите при подготовка и произнасяне на ораторски изяви и участие в дебати, дискусии, конференции и други;
- теоретични постановки, свързани с реториката, философията, психологията, лингвистиката и други.
Речникът представя термини и понятия в няколко раздела: реторични фигури, аргументация, жанрове и формати, а отделно се анонсират основни термини, както и такива, които навлизат и се утвърждават. Речникът се обновява постоянно.
Справочникът е дело на екипна работа. Онлайн справочникът е своеобразна малка виртуална библиотека по реторика и ораторство. Този справочник е и своеобразна виртуална трибуна за изследователи, които да популяризират и споделят свои постижения, открития и идеи с представителни на различни академични общности и с интересуващи се от ораторство и реторика.
Справочникът е отговорен, той ще се попълва в бъдеще с нова информация.
© проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и ръководител на редакционния екип на „Онлайн справочник по реторика”.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: