Откриване на тържествата по повод 70-годишнината на Техническия университет – София

by admin on 26.05.2015

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – 70 ГОДИНИ ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
На 26 май 2015 г. в залата на Академичния съвет в блок 1 на Техническия университет – София ректорът проф. дтн Георги Михов на брифинг представа успехите на университета. В брифинга взеха участие и заместник-ректорите на Техническия университет.
Ректорът проф. Михов заяви:
„В Технически университет – София се реализират проекти с индустриално приложение, в резултат на които са създадени иновативни решения, много от които са защитени с патенти, полезни модели или други форми на интелектуална собственост. Значими разработки има в области като нанотехнологии, нови материали, нови производствени технологии, роботика и мехатроника, информационни технологии, разработване на импланти, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, виртуално инженерство и др.
В летоброенето на Технически университет – София доказани и утвърдени научни постижения на наши изследователи са:
Метод за леене с противоналягане, на акад. Ангел Балевски и инж. Иван Димов – едно от най-значимите инженерни постижения на човечеството през втората половина на 20. в. Одобрен през 1961 г., методът на практика представлява ново научно направление в областта на металознанието и технологията на металите и е уникален при получаване на материали с оптимална структура, без дефекти в метала.
Промишлено приложение на азотиране в тлеещ разряд (йонно азотиране) – процес за повърхностна обработка на метални части, с цел повишаване на устойчивостта на износване и умора на материала. Пионери в разработването, изучаването и промишленото приложение на този качествено нов метод са чл.-кор. проф. д-р Димитър Бучков и ръководения от него екип. Техните повече от 150 научни разработки, публикации и патенти, както и промишленото внедряване на инсталациите за йонно азотиране във водещи машиностроителни предприятия в България и в чужбина също е изключителен принос.
Първото телевизионно предаване на образи от разстояние в България през 1952 г., се осъществява в катедра „Високофреквентна техника“ в сградата на паметника Левски, под ръководството на проф. Саздо Иванов и екип от изключително мотивирани преподаватели, изследователи и студенти. В навечерието на 1. май 1954 г. е осъществено първото официално ефирно телевизионно излъчване.
Първият в България приемник на спътникови телевизионни програми с параболична приемателна антена, също конструиран в МЕИ.
Национално достижение е създаденото в лабораториите на университета Устройство за управление на имплантируемо изкуствено сърце (1976) от екипа на чл.-кор проф. Николай Наплатанов.
Първата в България (1983 г.) Научноизследователска лаборатория по изкуствен интелект и Международната школа “Експертни системи и изкуствен интелект” от проф. Людмил Даковски и съмишленици.
Психо-физичен комплекс (1987 г.) за следене на състоянието на космонавтите по време на полет, по поръчка на Института за космически изследвания. Създаден е за полета на Георги Иванов и е използван до края на международната станция „Мир“.
– Създаден е субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от Електрокардиосигнали (1981);
– Последното доказателство за високото ниво на научните постижения в Технически университет – София, е вписването през настоящата година на проф. Георги Тодоров – декан на Машинно-технологичния факултет – в Златната книга на българските откриватели и изобретатели на Патентното ведомство на Република България.“
ТУ - София 80 години 70 години Технически университет

Тържествата по отбелязване на 70-годишнината на Техническия университет бяха открити с церемония пред сградата на Ректората.

Теодора Абрашева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: