Презентация

by admin on 11.11.2013

Презентация – Тя обединява в неделима цялост вербални, невербални и технологични елементи; включва не само говорене и произнасяне, но и ефективно използване на неезикови средства; умения да се говори при използване на микрофон, на мултимедиен проектор; в уместно прилагане на знания, умения и способности при изготвяне на мултимедийни продукти като част от презентирането.

© Иванка Мавродиева

Терминът е от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: