Първа докторантска конференция „Традиции и новости в реторичните изследвания”

by admin on 09.12.2013

 

Конференция с участието на докторанти от катедра „Реторика”, Философски факултет и СУ „Св. Климент Охридски”, на защитили докторанти от катедра „Реторика” и на докторанти, занимаващи се с изследвания, свързани с реториката, се проведе на 28 юни 2013 година.
Тематичните области, в които са включени 12 доклада, са:
- традициите в реторичните изследвания;
- идентифициране на направленията и школите в реториката и ораторското изкуство;
- пресечни точки между утвърдени методи, методики за реторични изследвания и изследователските интереси на младите учени, докторантите и преподавателите по реторика.
Докторантите участваха в дискусии след презентирането на техните доклади.
Предстои издаване на сборник с докладите от конференцията, което ще създаде възможности за представяне на постиженията на докторантите и защитилите докторски дисертации, свързани с реториката.
катедра „Реторика”, Философски факултет

Leave a Comment

Previous post:

Next post: