Реферат върху текста на Норберт Елиас „Към социогенеза на противоречието между „култура” и „цивилизация” – 2

by admin on 27.10.2014

Реферат върху текста на Норберт Елиас „Към социогенеза на противоречието между „култура” и „цивилизация” – 2

 Норберт Елиас е германски социолог. Той започва да изучи философия, психология и медицина в университета Бреслау, Полша – 1917 г. Учи по един семестър в университетите Хайделберг, където посещава лекциите на Карл Джаспър, и във Фрайбург през 1919 и 1920 г. Елиас защитава дисертация под ръководството на Рихард Хьонихсвалд, представител на Неокантиантството, по философия наречена „Идея и индивид“ („IdeeundIndividuum“) в 1924 г. Липсата на социален аспект в Неокантиантството  разочарова Елиас и довежда до сериозен диспут с Хьонихсвалд относно дисертацията. Поради тази причина Елиас се насочва към социологията. През 1925 г. Елиас се мести в Хайделберг, където Алфред Вебер го приема за кандидат за хабилитация (втори проект за книга) върху развитието на модерната наука със заглавие „Значимостта на Флорентинското общество и култура за развитието на културата“.

„Идеи в културологията“ е значимо произведение в областта на социологията. Книгата е публикувана за първи път през 1939 г. на немски език. Четиридесет години по-късно се превежда и публикува на английски език от издателство Oxford: Blackwell. Тогава „Идеи в културологията“ става популярна. През 1993 г. е направен превод от И. Стефанов и Д. Гинев в София, България.

В “Към социогенеза на понятията цивилизация и култура” Норберт Елиас обяснява значението и употребата на двете понятия във Франция, Англия и Германия. “Френското и английското понятие цивилизация може да се отнася за политически или стопански, религиозни или технически, морални или обществени факти. В същността си немското понятие култура се отнася до духовни, художествени, религиозни факти, като показва силна тенденция да издига граница между факти от този вид, от една страна, и политически, стопански и обществени факти, от друга“ [1]. Елиас установява, че „цивилизация“, като понятие използвано от французи и англичани, според германците  обхваща общото между хората– това, което ги обединява и ги прави едно цяло. Въпреки че признават „цивилизация“ за нещо нужно, немците нареждат понятието след „култура“, която според тях изразява гордостта от собственото постижение и собствената същност.

Освен че понятието „културен“ не би могло да се преведе на английски или френски, невъзможността на двете нации да възприемат значението се дължи и на факта, че смисълът вложен в думата се базира дълбоко на колективната памет на германския народ. Тоест, може да се каже, че е невъзможно германецът да предаде значението, което влага в „култура“,  на французин или англичанин, както и да възприеме “цивилизация“, така както го правят англичаните и французите.

Текстът е предназначен за аудитория, интересуваща се от културология.

В текста си авторът се съсредоточава върху това да обобщи и обясни разликите в разбирането на понятията „цивилизация“ и „култура“ от три различни нации- английската, френската и немската.

[i]

[1] ЕЛИАС, Н. „Към социогенеза на понятията цивилизация и култура“, ИК, Т. 2., стр.802

 БИБЛИОГРАФИЯ

Елиас, Н. (1993). Към социогенеза на понятието „цивилизация“  и „култура“ , превод И. Стефанов и Д. Гинев, антология Идеи в културологията, Т.2., София: СУ „Св. Климент Охридски“, 799– 809.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Elias, последно посещение на 25.10.2014.

© Габриела Георгиева Панчева,  специалност „Културология”, Софийски университет.

Текстът е създаден по учебната дисциплина  „Академично писане”, преподавател проф. Мавродиева

 Текстът се публикува със съгласието на студента.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника е задължително.

                      

Leave a Comment

Previous post:

Next post: