Рецензия на книгата на Essential EU Climate Law от Иван-Петър Йовчев

by admin on 07.05.2017

Рецензия на книгата на Essential EU Climate Law от Иван-Петър Йовчев

Рецензия на книгата Woerdman, E., Roggenkamp, M. & Holwerda (eds.). (2015). Essential EU Climate Law. (2015). Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
от Иван-Петър Йовчев, LL.M., докторант по политически науки във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Редакторите и авторите на книгата ‘Essential EU Climate Law’ са членове на първия и най-големия център за изследване на енергийното право в Нидерландия, създаден през 2007 г. – Groningen Center of Energy Law. Тяхната експертиза e в областта на енергийното право и право на климата и тя идва от дългогодишния опит в проучването на законодателството, регулиращо целия енергиен сектор – от производство до консумация на енергия. Освен силно развитата изследователска дейност, Groningen Center of Energy Law се занимава и с образователно дейност, като предлага магистърски програми, докторантури по Европейски проекти, постдокторантски (post-doc) програми и курсове за бизнеса.
Както е упоменато в увода към книгата, правото на климата е една от най-бързо развиващите се сфери в Европейското законодателство и юриспруденция. Целта на книгата е, както да въведе интересуващите се от Европейското право на климата, така и да се направи преглед на някои от основните предизвикателства на тази сфера.
Общият обем на книгата е 320 страници, които в следния ред включват: списък с използвани статистически данни, списък на сътрудниците, списък със съкращения, списък с цитирани дела, списък с цитирано законодателство, основен текст и терминологичен индекс. Погледнато на структурно равнище, книгата е разделена на четири основни части. Първата част изпълнява функцията да се въведат дефиниции, да се представят историята и актуалните практики в политиката на ЕС спрямо околната среда. Във втората част авторите представят и анализират основното Европейското законодателство в сферата на климата в шест отделни глави. В третата част са представени проблеми от Европейското законодателство, които рефлектират върху правото на климата. Последната част служи за заключение и в нея се представят дискусионни въпроси, свързани с различни теми, сред които извеждане на поуки и уроци след анализ на минали практики, както и представяне на възможности за бъдещи дейности.
Интересна особеност от научна гледна точка на равнища жанр и академично писане е, че всяка една от главите в отделните части включва отделен абстракт в началото и библиография/предложена литература, което допринася за по-задълбочено усвояване на информацията, тъй като тя е в края на всяка част.
Основното предимство на тази научна публикация е, че представя есенциалното Европейско право на климата на достъпно равнище, текстът е четивен, но същевременно по академичен начин са представени базови научни постановки. С други думи книгата е достъпна както за изследователи, които търсят първоначална информация, която да ги въведе или насочи към дадената тематика, така и за професионалисти, които работят в сферата на опазването на околната среда.
Тази достъпност при представяне на информацията, бидейки предоставена без да се жертва академичното качество и академичния стил, е едно от предимствата на книгата.
Друго предимство на книгата е, че предоставя знания относно това какво е основното право на климата в ЕС; текстът включва и анализ от авторите на проблематиката, която е свързана с тази област на правото.
Следващата особеност на текста е, че анализът има преимущество спрямо други публикации, освен това представеният анализ е не само от юридическа гледна точка. В списъка с автори фигурират както юристи, така и икономисти и професионалисти от енергийния сектор, което предлага на читателя един по-обширен анализ.
В заключение Essential EU Climate Law включва експертизата на юристи, икономисти и практикуващи в сектора на енергетиката, като по този начин създава чрез техния инструментариум едно важно и може би задължително четиво за всеки интересуващ се от сферата на Европейското право за опазване на околната среда.

© Иван-Петър Йовчев, LL.M, докторант във Философския факултет на СУ „СВ. „Климент Охридски“
© Онлайн справочник по реторика

Позоваването и цитирането на автора Иван-Петър Йовчев и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: