Рецензия на пълно енциклопедично ръководство в три тома „Приложна психоанализа” с автор проф. д-р Петър Иванов

by admin on 06.05.2017

Рецензия на пълно енциклопедично ръководство в три тома „Приложна психоанализа” с автор проф. д-р Петър Иванов от
Веселин Веселинов, докторант към Катедрата по социална, трудова и педагогическа психология, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Професор Петър Иванов е уважаван учен в сферата на социалната психология и академик от българската академия за наука и изкуства (БАНИ). Автор е на множество задълбочени научни трудове и изследвания в полето на приложната психология и психотерапия, психоанализа, социална психология, както и на студии и статии по актуални за българското общество социално-политически и демографски проблеми. Неговото ръководство за бързо четене на печатни и виртуални текстове „Speed reading” предлага практическа помощ в ефективното усвояване на максимално количество нова информация и се радва на ласкави отзиви от читателската аудитория. Изследователят преподава множество дисциплини във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.
Неговото тритомно ръководство „Приложна психоанализа”, е публикувано през 2010-2012 година от ИК „Ахат” – Русе.
„Приложна психоанализа” представлява първият пълен енциклопедичен сборник по приложна психоанализа в България. Трите тома изграждат общата структура на антологията, а всеки поотделно е посветен на значимо звено от структурната цялост на психодинамичната парадигма. Авторът представя изчерпателна картина на една от най-модерните и обсъждани идеи в полето на хуманитарното направление в науката, оказала своето съществено влияние и върху други сфери на познанието като педагогика и възпитание, религия, изкуства, антропология, философия и дори медицина. Ръководството е подходящо както за специалисти в областта на приложната психология, така и за по-широката читателска аудитория, интересуваща се от достиженията на психоаналитичната наука, поради достъпния език, на който е написано и множеството примери, с които е подкрепен текста. Професор Иванов разглежда дълбинната психология детайлизирано, спомагайки цялостното разбиране на концептуалните основи на психоанализата, нейната методология и практически принос за лечение на психични страдания и превенция на психичното здраве, чрез представяне на конкретни случаи от практиката на видни учени в световен мащаб.

1 Том първи представлява книга, хронологично представяща на читателя, идейното възникване, съдържанието и утвърждаването на аналитичните постулати, съобразявайки се със социокултурния контекст на тяхното създаване. Извършен е обстоен преглед на фундаменталния теоретичен корпус на психоанализата (ортодоксални Фройдистки концепти, Адлерианска индивидуална психология, Аналитична Юнгианска психология, Клайнианството с неговите възгледи за психичното развитие при децата, Аннафройдизмът, Лаканианството, Райхианството, Хуманистичните психоаналитични възгледи на Карен Хорни и т.н.), като е отправен поглед и към постнеофройдизма, постюнгианството, логотерапията и self психологията. Постигната е целта, зададена в увода на първата част от антологията, а именно „Приложна психоанализа” да извлече от парадигмалното учение важните за съвременното познание и практика методически модели и клиничен опит.
2Вторият том би могъл да послужи като методическо ръководство на начинаещите психоаналитични психотерапевти, тъй като се фокусира върху проблема за методологическия апарат на клиничната психоанализа. Изчерпателно са изложени приложните психотерапевтични техники, систематизиран е оригиналния принос на психоаналитичната наука по отношение дефиниране на ключови понятия (например „То”, „Аз”, „СвръхАз”, „либидо”, „Едипов комплекс”, „сублимация”, „форклузия”, „Имаго”, „катексис” и др.). Подробно, поетапно е описан процесът на психоаналитичното лечение, представени са стратегически програми, график и схеми на терапевтичните сеанси, както и процедурни правила. Читателят ще се запознае със защитните механизми на пациента, клиничните прояви на съпротива и методите за преработка в психоанализата.
Този том предлага описание на терапевтичната рамка в нейния актуален, съвременен вид, съобразявайки се с особеностите на психотерапията и у нас, а паралелно и с индивидуалните потребности на пациента.
3Третият последен том от поредицата описва всеки от видните психоаналитици с неговите най-значими клинични случаи. Вниманието в материала е насочено както към индивидуални характеристики на пациента, етиология и феноменология на психичното страдание, поставяне на диагноза от специалиста, особености на случая и лечението, така и към целите и задачите на терапевтичната работа, избор на стратегия за интервениране на психичен проблем, провеждането на сеансите и т.н. Общият брой на изчерпателно описаните казуси е 80.
Сред най-забележителните случаи са този на Анна О. (от практиката на Зигмунд Фройд), Малкият Дик, описан като първият случай на психоза в ранна детска възраст – 3 години (из клиничната практика на Мелани Клайн), дискретните анализи на Шандор Ференци, самоанализи в практиката на Карен Хорни, терапевтичните консултации в детско-юношеска възраст на Доналд Удс Уиникът и др. Авторът е предложил и указател на проблемите и страданията на пациентите на финала на сборника.
Изложеният конкретен опит е полезен и ценен за практикуващите терапевти, тъй като предлага алтернативни и оригинални решения в хода на работа, осветлява практико-приложните находки и постижения на класиците на психоанализата, а също така – отваря поле с въпроси за бъдещи дискусии и изследвания в сферата на приложната психотерапия.
Трудът на професор Петър Иванов с успех може да послужи за обогатяване познанията и научната квалификация на специалисти в областта на съвременната психология и психотерапия. Представлява тритомен сборник, който предоставя на читателя структуриран опит, извлечен от теоретичната и практическа дейност на едни от най-значимите учени в историята на хуманитаристиката до наши дни.

© Веселин Веселинов
© Онлайн справочник по реторика

Позоваването и цитирането на Веселин Веселинов и Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: