Реч за изкуствения интелект, написана и произнесена от мениджър на отдел “Човешки ресурси” в технологична компания

by admin on 25.11.2023

Уважаеми Дами и Господа,
Здравейте.
Представете си свят, в който бръмченето на машините замества оживените разговори на някогашното динамично работно място, представяйки неотложната тема на нашата ера: трансформиращото въздействие на изкуствения интелект върху заетостта и надвисналия страх от изместване на работни места.
В епохата на изкуствения интелект работната ни сила претърпява дълбока трансформация. Макар че изкуственият интелект обещава ефективност и иновации, той поражда основателни опасения относно изместването на работни места.
Големият въпрос е как да направим така, че тази промяна да е безпроблемна за тези, които получават заповед за уволнение? Образованието и повишаването на квалификацията се очертават като ключови компоненти на решението – трябва да сме в крак с дигиталната промяна.
Трябва да признаем, че въздействието на изкуствения интелект е различно в различните отрасли. Докато някои сектори са изправени пред изместване на работни места, други стават свидетели на раждането на нови възможности. Ключът е в насърчаването на среда, която подкрепя адаптивността, иновациите и развитието на умения, съобразени с изискванията на бъдещия пазар на труда.
При посрещането на предизвикателствата на изкуствения интелект и безработицата трябва да наблегнем на човешкия аспект. Изкуственият интелекте инструмент, а не заместител на човешкото отношение. Нека подходим към това бъдеще с оптимизъм, като работим заедно за използване на потенциала на изкуствения интелект по начин, който обогатява, а не намалява човешкия опит на работното място.

Благодаря за вниманието.
© Евгения Матева, студент трети курс, специалност „Европеистика“, заданието е изготвено по време на курса „Презентационни и комуникационни умения“ при проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора на речта и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: