„Ръководство за писане на речи“ с автор професор дн Мариета Ботева

by admin on 24.03.2018

Книгата „Ръководство за писане на речи“ е издание на Университетското издателство на Велкотърновнсикя университет.

http://ph.uni-vt.bg/bookinfo.aspx?bid=382

По същество книгата е синтез на научната продукция, преподавателския опит и академичните постижения на Мариета Ботева, която е професор във Великотърновския университет и преподава повече от три десетилетия реторика, съдебна реторика, аргументация. Книгата има синкретичен характер, тя трудно може да бъде представена на жанрово равнище с категорична определение, текстът не попада в тривиалните оценъчни парадигми, нито се съотнася до обособяване на стриктни съвети от реторична гледна точка. И именно в това са някои от предимствата.
„Ръководство за писане на речи“ е резултат от преподавателския опит и задълбочения изследователски интерес на Мариета Ботева към ораторството, което функционира в познатите сфери политика, съдебна система, икономика, култура и други, но което изисква солидна подготовка на аргументацията.
„Ръководство за писане на речи“ е успешен опит на преподавателя, учения и изследователя Ботева да преосмисли класически аргументативни понятия, техники и схеми и да изведе модели и образци, които доказват своята ефективност. Оценката ми като изследовател в областта на реториката е, че това ръководство за писане на речи е иновативна разработка.
Безспорен плюс на книгата са солидните теоретичните предпоставки. Това проличава в първа глава, в която Мариета Ботева представя реторическата монологична аргументация или аргументи при изготвяне на монологични ораторски изяви. Тя обаче не ги оценява ситуативно обусловени, а в контекста на дискурсивния процес и това е правилен подход. Отличителна черта на първа глава е солидната теоретична база, изградена не само чрез преглед и позоваване на автори, но при представяне на авторски модел за аргументация. Видно е, че Ботева прилага специфична за реториката терминология, като въвежда и нови понятия.
Другият плюс се очертава категорично във втора глава, като в нея се установят методическите ориентири, които Ботева извежда при структуриране на речта и изграждане на аргументацията. Мариета Ботева избира подход, чието прилагане води до актуализиране и обогатяване на реторичното наследство на равнища жанр и аргументация. Тя разширява съвременно реторическо образование с фокус върху доказателствата.
професор дн Иванка Мавродиева – автор на предговора, част от който представям тук.
Ръководство за писане на речи Ръководство за писане на речи

Leave a Comment

Previous post:

Next post: