Семинари за методи на изследвания като част от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“

by admin on 10.10.2017

Семинари за методи на изследвания като част от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“

Проектът навлиза в следващата фаза и съгласно програмата и графика, ще се проведат три семинара – по един през месеците октомри, ноември и декември – с докторанти и млади учени.
Първият семинар е на тема „Качествени и количествени методи на изследване“ и е насрочен за 26.10.2017 г. от 13 до 17 ч. в зала „Яйцето“ в бл. 4, кампус „Изток“. Лектори са доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова. Ще се разглеждат основни качествени и количествени методи, които се използват за събиране и обработка на информация. В практиката най-често се прилагат комбинации от тези методи, като обикновено се съчетават поне един качествен и поне един количествен метод.
След преминаването на обучението по модул „Качествени методи“ и модул „Количествени методи“ , участниците ще повишат знанията и компетентността си в следните области:
• количествени и качествени методи на изследване;
• подбор на изследователски методи съобразно изследователските цели и задачи;
• практическо приложение на количествени и качествени методи на изследване.
Вторият семинар е на тема „Добри практики – Количествени и качествени методи на изследване” и е насрочен за м. ноември. Лектори са проф. дфн Иванка Мавродиева и гл. ас. д-р Николина Цветкова. Предвижда се утвърдени и млади учени да обменят опит и добри практики по отношение дизайн и провеждане на научно изследване в областта на социалниет науки и хуманитаристиката.
След преминаването на обучението по модул „Добри практики“ участниците ще обогатят допълнително знанията и компетентността си в следните области:
• подбор на изследователски методи съобразно изследователските цели и задачи;
• практическо приложение на количествени и качествени методи на изследване;
• събиране и обработване на данни и представяне на резултати от научно изследване.
Третият семинар е на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ и е изцяло практически. Насрочен е за м. декември 2017 г. Семинарът ще се ръководи от проф. дфн Иванка Мавродиева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Петя Славова и гл. ас. д-р Николина Цветкова.
Участниците ще представят елементи от проведени от тях – самостоятелно или в екип – изследвания и ще дискутират процеса от гледна точка на практико-приложните аспекти на получените теоретични познания.
След преминаването на обучението по модул „Апробиране на елементи от научно изследване“ участниците ще обогатят допълнително знанията и компетентността си в следните области:
• планиране и реализиране на елементи от научни изследвания;
• използване на утвърдени и съвременни методи;
• подготовка на обобщени резултати от проучвания.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: