Уеби­нар

by admin on 27.12.2012

Уеби­нар (webinar). Думата е съз­да­де­на от словосъчетанието на ан­г­лийс­ки web-based seminar (уеб­ба­зи­ран се­ми­нар). Под уеби­нар ще раз­би­ра­м се­ми­нар, кой­то се ор­га­ни­зи­ра и е ре­а­ли­зи­ран през ин­тер­нет и кой­то  мо­же да включ­ва док­ла­ди, лек­ции, пре­зен­та­ции, уъркшоп. Като не­гови осо­бе­нос­ти из­веж­да­м ин­те­рак­тив­ни­те еле­мен­ти, за­да­ва­не на въп­ро­си и да­ва­не на от­го­во­ри, как­то и из­пол­з­ва­нето на спе­ци­а­ли­зи­ран соф­ту­ер, поз­во­ля­ващ пре­да­ва­не на зву­ка и въз­п­ри­е­ма­не­то на ин­фор­ма­ци­я­та чрез ин­тер­нет.

Терминът е от книгата „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012), изд. Парадигма, С., 2012.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: