Успешни дейности по два работни пакета по проект „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“

by admin on 10.10.2017

Успешни дейности по два работни пакета по проект „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“

През първите 6 месеца от работата по проекта, участниците реализираха успешно следните дейности:
По Работен пакет 2 от докторантите и младите учени са направени обзори и анализи на теоретична литература, като съобразно областта, в която правят изследвания (европеистика, комуникации, реторика и други), те анотираха и представиха обобщени резултати въз основа на проучване на студии, статии, монографии, като са обхванати и доклади от национални и международни проекти и др.

Участниците в изследователския екип по проекта във връзка с Работен пакет 2 направиха и анализ на нормативни документи и теоретична литература по проблема. Те достигнаха до резултатите след анализ на корпус от закони и правилници, сайта на Софийския университет, сайта на Философския факултет и дейността на различни факултети от Софийския университет. Така бе направен възможно по-цялостен преглед и обзор и се установиха предимствата на работата с млади учени в посока институционализация на научното израстване на докторанти и млади учени. Членовете на екипа по проекта достигнаха до синтезиране на изводи за състоянието на проблема според нормативната уредба, като отчетоха важността тя да се актуализира така че, във връзка с научното израстване на докторантите и младите учени да се предоставят повече възможности да се обучават при използване на методи и методики за изследвания, да работят в международни изследвания и конференции, да поучават методическа помощ на равнище катедра, факултет, университет.

Освен това, в рамките на Работен пакет 2, беше направен анализ на нормативната уредба, касаеща докторантското обучение, на европейско ниво. Основният извод, който можем да направим от него, е, че вследствие на все по-засиленото сътрудничество между държавите членки и академична мобилност се наблюдава постепенна хармонизация в практиките и качеството на докторанското обучение .

Във връзка с Работен пакет 3 бяха организирани фокус групи с докторанти, за да бъдат установени техните нагласи спрямо докторантското обучение. Участниците във фокус групите са от от Философския факултет, ФЖМК, ГГФ, Исторически факултет и ФКНФ, обхванати са 50 докторанта, като повечето са от ФФ – 35, 12 от ФКНФ, 2 – ГГФ.

Като резултат бяха направени редица изводи. Един от тях е, че докторантите имат яснота относно организационните елементи по време на докторантурата и завяват, че е необходима „компетентност по отношение на научната област и административния процес на преминаване през докторантурата.“, като констатират дефицити в това отношение от досегашен опит. Също така, има идентифицирана потребност не само от лекции, но и от workshop и семинари и от засилване и на практическите елементи в обучението в ОНС „доктор”. Докторантите са наясно относно процеса на обучение и неговата специфика и те заявяват, че трябва да има фокус върху определено изследване. Те отчитат, че е от съществена важност да развият умения да бъдат изследователи, но открояват и това да има самоизява.

Гл. ас. д-р Пенка Христова – Ръководител на проекта

Leave a Comment

Previous post:

Next post: