Юлиана Попова – “Ръководство по организационна комуникация”

by admin on 28.02.2015

Юлиана Попова “Ръководство по организационна комуникация”
“Ръководство по организационна комуникация” е издание на Русенския университет от 2010 г. По принцип този писмен жанр на академичната комуникация има утвърдено място в университетското образование. Ръководството се приема като нещо рутинно и необходимо за обучението на студентите. Всъщност ръководство не се пише лесно, в него се представя опитът на преподавателя, който има и знанията, и уменията да обучава, да поднася систематизирано информация, но и да поставя акцент върху важното чрез осмисляне на своята университетска практика. Такава е книгата на професор Юлиана Попова – полезна и ясно структурирана в 8 глави. Структурата прегледно представя базовите понятия „организация” и „организационната комуникации”. Книгата информира за това какво е организационна структура и комуникация и след това се пристъпва към въвеждане на понятията „комуникационна мрежа” и „комуникационни роли”. Вторият важен акцент в текста е върху групите в организацията, груповото поведение, междугруповата комуникация. Третият акцент пада върху интерперсоналната комуникация. Не е отминат и въпросът с лидерството.
Важно е да се спомене и следващото предимство на текста – речник по организационна култура.
Дадени са примери, съвременни и уместни, което улеснява работата с текста. Формулирани са въпроси, има опция за самоподготовка и самоконтрол – важни елементи за едно ръководство. Стилът е четивен, текстът се отличава с прецизност от научна гледна точка.
Юлиана Попова съчетава теоретични познания, опит в преподаването на организационна комуникация и практиката на преподавател.
© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: