Аргументация

Аргумент по същество (Argumentum ad rem) и аргументация: съчетаване на аргументи Дефиниция: “Аргумент, който е основан на логически доказателства и факти”, но и който се представя “като съждение, извлечено от фактите”, тъй като се основава на реално съществуващи такива, “на действителни доказателства и по същество е насочен към доказване на твърдението именно с достоверни факти [...]

{ 0 comments }

Аргумент Синоними: 1. основание, мотив, доказателство, свидетелство, съждение, довод, съображение, резон 2. причина „Аргументацията е привеждане на аргументи с цел промяна на позиция или убеждение от другата страна. Аргументът или доводът представляват едно или повече свързани твърдения. Аргументът има за цел да подкрепи тезата за аргументацията – твърдението, че аргументиращата страна намира за необходимо да [...]

{ 0 comments }

Реторическа аргументация. Структура на аргументите. Видове аргументи Оказва се, че до ден днешен учените не могат да установят дали аргументацията е самостоятелна наука, или е част от реториката, или пък принадлежи към философията. Но това, което са установили, е, че теорията за аргументацията и реториката имат една и съща цел, която е „да се постигне [...]

{ 0 comments }

Аргументация по Исидор – „Etymologies”, 1983. Реторически силогизъм – на гръцки – силогизъм (συλλογισμός), а на гръцки се нарича argumentation- аргументация. Силогизмът е завършена структура, която включва голяма предпоставка, малка предпоставка и заключение: „Което е добро не може да бъде необходимост. Парите са необходимост. Парите не са добро нещо.”. Има два вида силогизъм- индуктивен и [...]

{ 0 comments }

Десислава Добрева Триковете на рекламистите, с цел да въздействат и продадат даден продукт са многобройни. Професионалистите в тази област умело използват езика, боравят с изображения, рисуват живи картини и желани светове. Всичко, което би убедило потребителя, че изборът на точно този продукт е не само правилен, но и ползотворен. Не рядко рекламните похвати излизат от [...]

{ 0 comments }

Логически закон наричаме всяка аналитично истинна формула, т.е., която е истинна при всички възможни съчетания по стойност на влизащите в нея променливи. Логическите закони изразяват коренни свойства на човешкото мислене – обоснованост, непротиворечивост, последователност, свързаност. Те са начини за подреждане на мислите, които гарантират правилното мислене. Логическите закони могат да бъдат безкраен брой, но по- долу [...]

{ 0 comments }

Доказателство и аргументация Аристотел определя логиката като наука за доказателството, а реториката като наука за аргументацията. В античността разликата между двете науки се е основавала на разликата между истина и мнение. В модерната наука разликата се основава на разликата между значение и смисъл. Реториката като наука за техниките и методите за убеждаване, се е развивала [...]

{ 0 comments }

Непълната индукция

by admin on 13.12.2012

Непълната индукция Непълната индукция е обобщение, основано на анализа само на някои обекти, представляващи определен род или клас. Признакът, открит в отделни обекти, се пренася в този случай на целия калс или група явления. В зависимост от метода на обобщение се различават два вида непълна индукция: популярна индукция и индукция чрез подбор. © Изготвила Виолета [...]

{ 0 comments }

Пълната индукция

by admin on 13.12.2012

Пълната индукция Пълната индукция – това е обобщение на основа на анализа на всички случаи от определен род разсъждение, формата на пълна индукция е целесъобразно да се използва в случаите, когато числото на елементите от някакъв клас не е голямо и е напълно обозримо. © Изготвила Виолета Ашикова. Позоваването на автора и на източника е [...]

{ 0 comments }

Индукция

by admin on 13.12.2012

Индукция Индукция – форма на умозаключение, обобщение, възникващо на основата на емпирически материал. В логиката (от лат. ‘извеждане’) се нарича преминаване от частното към общото, когато, на основание повтарящи се свойства при отделни явления, се твърди за наличието на тези свойства при всички явления на даден род или вид. С други думи, повтарящият се признак [...]

{ 0 comments }