Жанрове и формати

Видове презентации според целите Информационна презентация – Когато в презентацията доминират целите да се информира публиката, да се съобщава за новости в работата на компанията, за резултати от реализирането на проект, за иновации, когато преобладават думите с денотативна функция, тя може да бъде наречена информационна. Убеждаваща презентация – Ако целта е убеждаване в предимствата и [...]

{ 0 comments }

Видове презентации според броя презентатори и броя подготвящи презентацията Груповата презентация – При нея участниците се намират по едно и също време на едно и също място (помещение в офис, зала за конференции или пресконференции, заседателна зала, кабинет, учебна зала, класна стая и др.) Индивидуална презентация – Когато едно и също лице произнася устно предварително [...]

{ 0 comments }

Видове презентации според адресата Външна презентация – Когато презентаторът и присъстващите са представители на външни организации и институции: медии, министерства, фирми, училища, университети и др. Вътрешна презентация – Когато презентаторът и присъстващите са част от персонала на една и съща организация, институция, корпорация. Хоризонтална презентация – когато член на екип, на работна група по проект [...]

{ 0 comments }

Арт-презентация

by admin on 11.11.2013

Арт-презентация – презентация, която се реализира от представители на различни изкуства с цел представяне на дейности, резултати, продукти, идеи на отделен творец или група артисти пред съответната аудитория: колеги, жури и др. © Иванка Мавродиева Терминът е от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007. Цитирането [...]

{ 0 comments }

Академична презентация – презентация, която е част от академичната комуникация. Тя има няколко разновидности: 1. реализирана от преподаватели като съвременен метод на преподаване; 1. реализирана от студентите като начин за представяне на проекти, задания в процеса на обучение и оценяване на знанията им; 3. реализирана като начин на участие в научни конференции, семинари, кръгли маси [...]

{ 0 comments }

Етапи на презентацията – В категориално-понятийния апарат на съвременната реторика се използват термините 1. предкомуникативен етап, през който се търси материала, изгражда се структурата или сценария на презентация; търсят се аргументите за монологичната фаза и за участие в диалогичната фаза; откриват се и се поставят уместно реторични фигури, които се съчетават с психологически механизми; 2. [...]

{ 0 comments }

Презентация

by admin on 11.11.2013

Презентация – Тя обединява в неделима цялост вербални, невербални и технологични елементи; включва не само говорене и произнасяне, но и ефективно използване на неезикови средства; умения да се говори при използване на микрофон, на мултимедиен проектор; в уместно прилагане на знания, умения и способности при изготвяне на мултимедийни продукти като част от презентирането. © Иванка [...]

{ 0 comments }

Диспут по  „Etymologies”, 1983 Диспут – според Цицерон съществуват два вида диспути: прост и сложен. Простият диспут е този, който съдържа един въпрос като например: „Трябва ли да обявим война на коринтяните или не?”. Сложният диспут бива два вида. При първия в диспута има повече от два въпроса за разглеждане като напр.: „Трябва ли Картаген [...]

{ 0 comments }

Вир­ту­а­лен фо­рум

by admin on 27.12.2012

Вир­ту­а­лен фо­рум Ко­га­то ста­ва въп­рос за вир­ту­ал­ни фо­ру­ми, ня­ма един­но въз­п­ри­ет тер­мин, ка­то най-чес­то се из­пол­з­ват след­ни­те: ин­тер­нет фо­рум (Internet forum), дис­ку­си­он­но таб­ло или „съ­ве­ща­тел­на ма­са” (discussion board), дис­ку­си­он­на гру­па (discussion group), ин­тер­нет нюз­г­ру­па (Internet newsgroup), гу­гъл гру­па (Google group) и дру­ги. Тер­минът вир­ту­а­лен фо­рум пре­ми­на­ва през ди­на­мич­но раз­ви­тие през по­ко­ле­ни­я­та на ин­тер­нет от Web [...]

{ 0 comments }

Уеби­нар

by admin on 27.12.2012

Уеби­нар (webinar). Думата е съз­да­де­на от словосъчетанието на ан­г­лийс­ки web-based seminar (уеб­ба­зи­ран се­ми­нар). Под уеби­нар ще раз­би­ра­м се­ми­нар, кой­то се ор­га­ни­зи­ра и е ре­а­ли­зи­ран през ин­тер­нет и кой­то  мо­же да включ­ва док­ла­ди, лек­ции, пре­зен­та­ции, уъркшоп. Като не­гови осо­бе­нос­ти из­веж­да­м ин­те­рак­тив­ни­те еле­мен­ти, за­да­ва­не на въп­ро­си и да­ва­не на от­го­во­ри, как­то и из­пол­з­ва­нето на спе­ци­а­ли­зи­ран соф­ту­ер, поз­во­ля­ващ [...]

{ 0 comments }