Академична презентация

by admin on 11.11.2013

Академична презентация – презентация, която е част от академичната комуникация. Тя има няколко разновидности: 1. реализирана от преподаватели като съвременен метод на преподаване; 1. реализирана от студентите като начин за представяне на проекти, задания в процеса на обучение и оценяване на знанията им; 3. реализирана като начин на участие в научни конференции, семинари, кръгли маси и др., организирани от различни академични общности.

© Иванка Мавродиева

Терминът е от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: