Аргументи – видове – примери – цитати – източници

by admin on 16.04.2020

Аргумент
Синоними:
1. основание, мотив, доказателство, свидетелство, съждение, довод, съображение, резон
2. причина

„Аргументацията е привеждане на аргументи с цел промяна на позиция или убеждение от другата страна. Аргументът или доводът представляват едно или повече свързани твърдения. Аргументът има за цел да подкрепи тезата за аргументацията – твърдението, че аргументиращата страна намира за необходимо да вдъхнови публиката, да направи я неразделна част от нейните убеждения.
С термина „аргументация“ често се нарича не само процедурата за привеждане на аргументи в подкрепа на определена позиция, но и съвкупността от такива аргументи. Теорията на аргументацията изследва различните начини за убеждаване на аудитория чрез речево излагане.“ [1]

Пример: (тезата) „Моето решение е да наложа вето върху част от закона и да го върна за повторно разглеждане в българския парламент.“ [2]
(аргументи) „(1) Кризата изисква обединяване на усилията на институциите и обществото. (2) Кредитът на доверие, който управляващите получиха, трябва да се използва рационално, а не да е прелюдия към безконтролно упражняване на властта. (арг. + пример) Липсата на кадри, на оборудване и капацитет в здравната ни система и дефицити при организацията се компенсират с крайно рестриктивни мерки, които засилват напрежението и самата криза, в които условия работят медиците и хората в жизненоважни производства и услуги.“ (Изявление на президента Румен Радев по повод приетия от парламента Закон за мерките и действията по време на извънредното положение; 2020-03-22) [ аргументи “самият той е каза”; към народа и силата] [3]

Пример: (теза) „Yet today I consider myself the luckiest man on the face of the earth. I have been in ballparks for seventeen years and have never received anything but kindness and encouragement from you fans.“ [4]
“И все пак днес се смятам за най-големия късметлия на земята. Аз съм на бейзболните игрища от седемнадесет години и никога не съм получавал нищо друго освен доброта и насърчаване от вас, фенове.”
(аргумент/примери) „Sure, I’m lucky. Who wouldn’t consider it an (1) honor to have known Jacob Ruppert – (2) also the builder of baseball’s greatest empire, Ed Barrow – (3) to have spent the next nine years with that wonderful little fellow Miller Huggins – (4) then to have spent the next nine years with that outstanding leader, that smart student of psychology – the best manager in baseball today, Joe McCarthy!“ (Lou Gehrig, “Farewell to Baseball Address”; July 4, 1939; Yankee Stadium) [аргументи на верността ; от личен опит] [5]

Разбира се, че съм късметлия. Кой не би го считал за (1) чест да познава Джейкъб Рупърт – (2) също и строителя/основателя на най-голямата бейзболна империя, Ед Бароу – (3), да съм прекарал следващите девет години с този прекрасен малък приятел Милър Хъгинс – ( 4) след това да прекарам следващите девет години с този изключителен лидер, онзи умен студент по психология – най-добрият мениджър в бейзбола днес, Джо Маккарти!
(аргументи) „Sure, I’m lucky. (1) When the New York Giants, a team you would give your right arm to beat, and vice versa, sends you a gift, that’s something! (2) When everybody down to the groundskeepers and those boys in white coats remember you with trophies, that’s something.“ (Lou Gehrig, “Farewell to Baseball Address”; July 4, 1939; Yankee Stadium) [аргументи на верността; на силата и от личния опит] [6]
„Разбира се, имам късмет. (1) Когато New York Giants, отбор, заради когото ще направиш всичко, за да победиш, и обратното, ви изпраща подарък, това е нещо! (2) Когато всички чак до домакините/ тези, които поддържат терена и тези момчета в бели престилки/медицинските лица ви помнят с трофеи, това е нещо.“ (Lou Gehrig, “Farewell to Baseball Address”; July 4, 1939; Yankee Stadium) [7]
В примерите са използвани аргументи от вида : „самият той е каза“; на верността; от личния опит.

Цитати и бележки:
[1] Информацията е от сайта https://orator.bg
[2] Информацията е от сайта на Президента на Република България president.bg/
[3] Из реч на президента Румен Радев по повод приетия от парламента Закон за мерките и действията по време на извънредното положение; 2020-03-22) president.bg/
[4] Информацията е от сайта https://www.artofmanliness.com/articles/
[5] Lou Gehrig, “Farewell to Baseball Address”; July 4, 1939; Yankee Stadium https://www.americanrhetoric.com/speeches/lougehrigfarewelltobaseball.htm
[6] Lou Gehrig, “Farewell to Baseball Address”; July 4, 1939; Yankee Stadium https://www.americanrhetoric.com/speeches/lougehrigfarewelltobaseball.htm
[7] Lou Gehrig, “Farewell to Baseball Address”; July 4, 1939; Yankee Stadium https://www.americanrhetoric.com/speeches/lougehrigfarewelltobaseball.htm

© Цветелина Печевска. 2-ри курс ПР, СУ ” Св. Климент Охридски”. Работата, включваща примери и преводи, е част от задачите по часовете по «Публична реч», водени от проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика и задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: