„Войната на идеите” на Чавдар Христов

by admin on 06.12.2014

Чавдар Христов Войната на идеите

Чавдар Христов е заместник-декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, доцент и доктор по социология, преподавател по кризисен мениджмънт и убеждаваща комуникация, част от състава на катедрата на ЮНЕСКО ”Комуникация и връзки с обществеността”.

Новата му книга е озаглавена „Войната на идеите” и във впечатляващия обем от над 300 страници доц. Христов насочва вниманието към няколко съществени проблема, свързани с изясняване на редица понятия, сред които „стратегия”, но в една нова среда. Впечатляващ е времевият отрязък, като авторът обхваща теории и концепции на учени и философи от Древна Гърция, Древен Китай до 20. и 21. век, от Азия през Европа до Америка. Събития, личности и явления са анализирани прецизно и систематично. Прочитът показва, че има покритие между заглавието и съдържанието на книгата.

Читателят може да намери във всяка една от трите части: „Стратегическо мислене и управление”, „Стратегически идеи”, „Стратегическа комуникация” полезна информация, както и много добре обосновани изводи след анализи на процеси, събития, теории и концепции.

В текста са изведени различни виждания за това какво е стратегия, изяснени са привидно познания понятия като пропаганда, пропагандни комуникационни стратегии, пропагандни техники, но на едно ново научно равнище.

В края на книгата са дадени биографични данни, които улесняват четенето и дават справочна информация по-компактно.

Книгата на Чавдар Христов е резултат от сериозно научно изследване.

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: