Книга на медиатора – актуален и полезен текст

by admin on 27.07.2020

Представяне на „Книга на медиатора” [1]
Медиацията се превръща все повече във важна част от действащата система за извънсъдебно разрешаване на спорове в България. За да подпомогне процеса на обучението и подготовката на компетентни медиатори в България, група експерти от Фондация „Партньори-България“ и Националната асоциация на медиаторите разработиха „Книга на медиатора”, публикувана в печатен и онлайн вариант (www.partnersbg.org) през лятото на 2020 година. Екипът, осъществил тази публикация, е интердисциплинарен и съставен както от университетски преподаватели, така и от практикуващи медиатори: д-р Даниела Коларова, Румен Минковски, проф. д-р Добринка Чанкова, Валя Станкова, Биляна Гяурова-Вегертседер и Керачка Михаел. Авторите са сред основоположници на медиацията в България и са с повече от двадесет годишен опит като практикуващи медиатори и обучители по медиация.
Публикуваната книга е разработена като основна част от проекта „Повишаване капацитета на организациите, които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори“, реализиран от фондация „Партньори – България“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Иницииран е в рамките на процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ (BG05SFOP001-3.003).
Основната цел на „Книгата на медиатора” е да подпомогне практикуващите медиатори -участници в съществуващите и бъдещите инициативи за съдебна програма за медиация в съдилищата в страната. Тя е насочена към подкрепа на медиаторите да се ориентират в професията и да се запознаят с основни елементи от прилагане на процедурата по медиация в съответствие с изискванията на ЕС и препоръките на Съвета на Европа.
„Книгата на медиатора” е ориентирана и към съдиите, които препращат случаи към медиаторите, за да ги подпомогне в процеса на вземане на решение кои са подходящите за медиация спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, търговски, семейни или потребителски спорове, случаите, предвидени по Наказателно процесуалния кодекс, спорове между физически и/или юридически лица. В книгата се споменават различни случаи, при които е подходящо провеждането на медиация, например, потребителски проблеми, дългове, спорове за делба, съседски спорове, повреждане на имущество, спорове между наемател и наемодател, проблеми на работното място, семейни спорове и др. Учебното съдържание на книгата е съобразено с най-новите документи на Съвета на Европа и Европейския съюз в областта на медиацията.
В структурно отношение книгата е съставена от четири части.
Първа глава е посветена на същността и правната рамка на медиацията.
В нея са разгледани актуалната правна рамка на медиацията към момента на издаване на книгата и са посочени основните принципи на медиацията. Отделено е съществено внимание на предварителната подготовка на медиатора за започване на процедурата по медиация: запознаване със същността на спора,
със страните и контекста, в който се провежда медиацията. Основен акцент е поставен върху задълбоченото познаване на основните етапи на процедурата по медиация, като ключов момент в професионалната компетентност на медиатора. Специално внимание се отделя на същността и спецификата на медиационното споразумение.
Във втората глава на книгата са разгледани някои основни техники, прилагани в процедурата по медиация. В дълбочина е изследвана темата за значението на доверието в медиацията, подчертани са специфични подходи, свързани с работата на медиатора в сложни ситуации и с трудни клиенти. Във втора глава е отделено специално внимание на основните техники, които медиатора може да използва при управлението на работния стрес. Разгледан е задълбочено проблемът за професионалната етика на медиатора.
Трета глава на книгата представлява подробен и задълбочен анализ на процедурата по медиация в рамките на съдебен процес и арбитражно производство. Разгледани са най-съществените особености на процедурата по медиация в рамките на съдебния процес, взаимодействието на медиатора със съдиите и съдебната администрация, възможностите за участие на адвокати в процедурата по медиация в рамките на съдебен процес. Отделено е съществено внимание на използването на медиацията при арбитражно производство. Разгледани са специфичните особености при използването на медиация при трансгранични спорове. В дълбочина е изследвана темата за онлайн процедура по медиация като една от най-бързо развиващите се области за приложение на медиацията през последните години. Посочено е, че въвеждането и използването на механизъм за наблюдение и оценка на процедурата по медиация и събирането и обработка на информация за проведените случаи е важна предпоставка за постигане на качествено изпълнение на професията на медиатор в съответствие с европейската и световна практика.
В четвърта глава на книгата се прави анализ на ключови характеристики на медиатора. Съществено място в нея заема представянето на компетентностен модел на медиатора, включващ интегрирането на компетентности, знания, умения и нагласи и връзката му със стандартите за обучение. В тази глава е отделено място и на най-важните личностни качества на медиатора, които подобряват ефективността на работата му и неговото трудово изпълнение.
В заключението е разгледан проблема за настоящето и бъдещето на медиацията в България като отделна професия и възможностите за кариерно развитие, и практика на медиаторите.
Книгата съдържа изчерпателна библиография и посочени интернет ресурси, които могат да имат допълнителна добавена стойност за практикуващите медиатори. В приложение са представени актуални образци на документи, свързани с работата на медиатора, препоръчани от Европейската комисия за ефективност на правосъдието (European commission for the efficiency of justice-CEPEJ).
В заключение „Книгата за медиатора” покрива по голяма степен една актуална потребност, която е свързана с ограничения набор от учебници и учебни материали, които могат да бъдат опора на новообучените медиатори. Книгата отчасти запълва и съществуващия дефицит от интердисциплинарно изследване на медиацията в нашата страна и предоставяне на комплексни познания за практикуване на професията на медиатора.
[1] Коларова, Д., Минковски, Р., Чанкова, Д., Станкова, В., Гяурова-Вегертседер, Б.& Михаел. К. Книга на медиатора. София: Издание на фондация „Партньори-България“, 2020.
Проф. Иванка Мавродиева, дн, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Имейли: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg, mavrodieva.i@gmail.com

Leave a Comment

Previous post:

Next post: