Университетите и бизнесът – в партньорство за по-добро образование на студентите от Стопанския университет на Софийския университет

by admin on 19.02.2014

Потребността от добре образовани специалисти, които да се реализират успешно на пазара на труда, да навлизат бързо в практиката, се осмисля от университетските преподаватели, администрация и мениджмънт. Как да се направят промените, така че да има резултати? В търсене на отговори на тези въпроси се реализира проектът „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда”. Проектът с продължителност 18 месеца се реализира от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ръководител е проф. д.с.н. Цветан Давидков.

Ето и някои от дейностите по проекта:

В курсовете на студентите от Стопански факултет – от 1 до 4,  да се обособят отделни тематични области в други дисциплини (ориентирани към по-тясна връзка с бизнеса и изискванията на пазара на труда в отговор на препоръките на партньорските организации) и тези дисциплини да са изучавани от не по-малко от 90% от студентите.

В тези дейности бизнесът и мениджърите на компаниите участват активно и те са ангажирани в следните процеси и дейности:

Първо, при тестване на актуализираните учебни планове и програми в реална среда  да се включат бизнес партньорите.  в учебния процес.

Преподавателите, а и представители на бизнеса, при преподаването да са част от активно и постоянно модернизиране на учебния процес, като се използват интерактивни методи.  Дори се говори за интерактивно преподаване / учене.

Бизнесът се ангажира в прилагането на новите учебни програми чрез методическо и ресурсно осигуряване на посещения и краткосрочни стажове на студенти в организациите партньори.

проф. Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: