Виртуални светове (Virtual worlds)

by admin on 26.12.2012

Виртуални светове (Virtual worlds) – Думата ‘worlds’, както и „Втори живот” – Second life – са места във виртуалното пространство, където отделните личности могат да създават свои репрезентации или аватари и да се свързват и общуват с други, които също пребивават там.

Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: