Нетизен (Netizen)

by admin on 26.12.2012

 Нетизен (Netizen) – Терминът е създаден при комбиниране на две думи net и citizen – мрежа и гражданин – и означава членовете на интернет общност, особено всеки един от тях, които участват в дискусии за интернет и за неговото влияние. Те също така обсъждат как интернет и хората, които го използват, могат да бъдат ангажирани в политически дебати и в дискусии в мрежата.

Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: