Нетикет

by admin on 26.12.2012

Нетикет (Netiquette) Терминът е създаден при комбиниране на две думи: network и etiquette – мрежа и етикет. Стандарти създадени за интернет, използвани основно в дискусионни форуми и електронната поща.

Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: