Представяне книгата на Симеон Василев „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“

by admin on 02.04.2020

Представяне книгата на Симеон Василев „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“

Книгата е издание на Сивас Консултинг през 2020 г. Прави впечатление интересното заглавие, насочващо към размисъл: „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“. Книгата е с научен редактор доц. д-р Здравко Попов, рецензенти са проф. дфн Валери Стефанов и доц. д-р Георги Вълчев, което от академична гледна точка е гаранция за стойностен научен текст. Посвещението е на едно от големите имена в хуманитаристиката проф. д-р Никола Георгиев, а това е проява на респект към академичните традиции. Корицата е дело на Маргарита Василева – дъщеря на автора, а художественото оформление на Стефан Балкански.
в„Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“ в„Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“
Съдържанието е с елементи на билингвизъм и диграфия, т.е. някои от заглавията за тип послания и сентенции на латински, а другите – на български (Sapienti sat – За мъдрия е достатъчно, In media res – В самата същност на нещата), което отново създава елегантност в изказа и желание да се разбере смисълът в нов контекст.
Книгата е с обем 284 страници, има предговор и заключение, богата библиография включва заглавия на български, английски, немски, руски езици. Цитатите са 422, това е само количественият показател. Интересното за такъв текст с много пластове е, че позоваването е както на монографии, така и на научни статии, на публикации в списание и вестници, на онлайн ресурси. Цитатите са автори в областта на медиите, комуникациите, литературознанието, хуманитаристиката, дипломацията, международните отношения, философията, социологията и други. Цитатите са от Христо Ботев до Стефан Бобчев, от Йосиф Хербс до Ричард Капушчински, от Дмитри Иванов до Захари Карабашлиев, от Никола Георгиев до Ивайло Дичев, от Макс Вебер до Михаел Кунчик, от Марк Феро до Джон Хамилтън, от Bonfadelli до Baumert, от Bernard Cohen до Umberto Eco и т.н.
Симеон Василев си поставя една нелека задача: да проучи медиите и международните отношения, работата на журналистите и релациите й с дипломацията, промените в медийния пазар и начина на работа в медиите. Той установява трансформациите в медийната екосистема, в дейностите в журналистическата професия като резултат на различни фактори. Авторът анализира процесите и дава много примери, онагледява ставащото и представя явленията аргументирано. Глобализацията и дигитализацията са само два от факторите, които променят работата в медиите и изискват друг тип компетенции от журналистите и медийния мениджмънт. Авторът представя обзорно, критично и ясно работата на агенциите: Асошиейтед прес, Ройтерс Груп, Руската ТАСС, китайската „Синхуа“, както и в други медии.
Авторът съобщава факти на базата на знания и опит в областта на медиите. Впечатлява ерудицията на автора при извеждане на примери и имена и при търсене на спецификите, на обвързването на журналистиката с мисията й и с предназначението й в обществото. Трансформациите са не само на равнище дейности, например кореспондент и кореспондентска журналистика, но и на равнище дигитална компетентност при създаване на новини в 21. век. Дали и как работи журналистът-изследователят или какъв е приносът на журналистиката във времена на големи промени, като се започне от Българското възраждане и се стигне до 20. век – това е представено с много факти от автора.
Неизследвани достатъчно проблеми излизат на преден план в книгата: журналистиката и историята, журналистиката и международните отношения и в това са едни от приносите на текста. Международната журналистика не елитарно или интелектуално занимание, а многопластова и отговорна дейност и като такава я представя Симеон Василев.
Макар и накратко, са засегнати отношения журналистика – ПР и начините на създаване и разпространяване на информацията. Проучена е ролята на съвременните медии в публичната сфера, намерени са интересни релации. Авторът не отминава въпросите за комерсиализацията в медиите, за свободата на словото и контрола, за професионализма и сензационните теми.
Последната част е с фокус върху дипломацията и медиите и отново се представят интересни факти и примери за отношенията дипломати – чуждестранни журналисти, какви са правилата на играта и дали границата е ясна или флуидна.
Критичният поглед на Симеон Василев достига до констатации и за търговията с експертно знание.
Удивляват примерите от художествената литература и аналогии с герои и автори, сюжети и събития в тях с тезите на автора.
Езикът, на който е написана книгата, е четивен, тя има есеистичен характер на места, в същото време предоставя богата информация.
Уверена съм, че книгата ще бъде полезна на студенти, на занимаващи се с медийни изследвания, на журналисти и на медийни експерти.
Проф. дн Иванка Мавродиева
Април 2020 година

Leave a Comment

Previous post:

Next post: