Уеб 2.0

by admin on 26.12.2012

Уеб 2.0 – (Web 2.0) – Тази фраза е създадена  Тим O’Райли (Tim O’Raily), президент на O’Raily Media, за да се назове втората генерация на уеббазираните общности или услуги, като това са социалните мрежи и сайтове, уикитата, които улесняват сътрудничеството или споделянето между потребителите.  Този термин съдържа и смисълът, че това е обновен от технологична гледна точuа World Wide Web, като промените в системата водят до създаване на уеб платформи.

Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: