Писане на научни тестове и софтуерни програми Qiqqa, Mendeley, Zotero

by admin on 27.01.2014

Писане на научни тестове и софтуерни програми Qiqqa, Mendeley, Zotero

Qiqqa, Mendeley, Zotero са само три от известните напоследък софтуерни програми, които са създадени, за да подпомагат процеса на търсене, анотиране, обработка и селекция на научна информация, която е публикувана в различни източници, в сайтове, онлайн речници и енциклопедии, в е-библиотеки, е-списания и други.

Самоорганизацията и създаването на теоретичен обзор, извеждането на базови термини, търсенето на дефиниции за тези термини в публикации на различни учени, анотирането и цитирането, съставянето на т. нар. мисловни карти са само една от функции на Qiqqa http://www.qiqqa.com/. Qiqqa се произнася и като Quicker (pronounced “Quicker” – според libguides.gatech.edu) е представена и като линкове, и като видеозаписи, които улесняват процеса на усвояване и учене и ползване на програмата. Тя дава възможност да се откриват актуални публикации, които са онлайн, да се съставя „своя библиотека”, да се оптимизира целия процес на подготовка на научни текстове.

Mendeley е представен в сайта http://www.mendeley.com/ , информацията е достъпна, след регистрация всеки може да се обучи сам в ползването й. Програмата също има своите предимства и всеки има възможност да реши коя от програмите е по-полезна за самия него, изхождайки от своя опит и навици. Достъпът до научни публикации  е по-бърз, което задава и параметрите те да се използват скоро след публикуването им от учени.

Zotero също е представен в свой сайт http://www.zotero.org/ и инсталацията е улеснена максимално.  Програмата дава възможност да се ползват както текстове, така и информация на pdf., изображения, видеозаписи и други, публикации в JSTOR, както е записано в сайта. Споделянето на знания е възможно и чрез ползване на тази програма.

Работата на съвременните учени, в това число и на младите, на докторантите, неизменно включва и дигитална компетентност, не просто дигитална  грамотност. Важни са умения за академично писане, които се съчетават с аналитичното и критично мислене, както и с владеене и ползване на такива софтуерни програми. Без да се изпада в ситуация на произнасяне на похвални слова или в другата крайност – в отричането им, познаването на тези програми поставя младите учени от различни научни области в ситуация на саморефлексия и саморазвитие непрекъснато. Споделянето на знанията, бързият достъп до резултати от изследвания, до методи, до нови теоретични постановки се приемат като неизменна част от съвременното научно знания и от съвременните изследвания.

© Иванка Мавродиева

Цитирането на автора и на Онлайн справочника е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: