Презентатор

by admin on 11.11.2013

Презентатор – Активен субект в процеса на презентиране, който участва в процеса на изготвяне на устни, текстови и мултимедийни презентации; който цели да информира, да предизвика интерес към това, което представя; да формира позитивни нагласи; да внуши респект към създателите на презентирания предмет; да убеждава в ползите; да демонстрира предимствата и преимуществата чрез вербални средства и чрез визуализация с помощта на технически уреди.

© Иванка Мавродиева

Терминът е от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: