Други термини

Джендър реторика – теоретични параметри и проявления Понятието „джендър реторика” е сравнително ново и все още се използва с разнообразни значения.  Едни от тях са дадени в сайта „Джендър алтернативи” в публикацията „Какво значение се влага в думите „пол” и джендър” [1] . В последните години темата за публичните роли и овластяването на жените става [...]

{ 0 comments }

Писане на научни тестове и софтуерни програми Qiqqa, Mendeley, Zotero Qiqqa, Mendeley, Zotero са само три от известните напоследък софтуерни програми, които са създадени, за да подпомагат процеса на търсене, анотиране, обработка и селекция на научна информация, която е публикувана в различни източници, в сайтове, онлайн речници и енциклопедии, в е-библиотеки, е-списания и други. Самоорганизацията [...]

{ 0 comments }

Презентатор

by admin on 11.11.2013

Презентатор – Активен субект в процеса на презентиране, който участва в процеса на изготвяне на устни, текстови и мултимедийни презентации; който цели да информира, да предизвика интерес към това, което представя; да формира позитивни нагласи; да внуши респект към създателите на презентирания предмет; да убеждава в ползите; да демонстрира предимствата и преимуществата чрез вербални средства [...]

{ 0 comments }

Слайд

by admin on 11.11.2013

Слайд (slide) – структурен елемент от презентацията, на който се изработват и оформят елементите на презентацията: текст, визуални изображения, анимиращи ефекти, музика, видеоклип и др. © Иванка Мавродиева Терминът е от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007. Цитирането на автора и на Онлайн справочника по [...]

{ 0 comments }

Етапи на презентацията – В категориално-понятийния апарат на съвременната реторика се използват термините 1. предкомуникативен етап, през който се търси материала, изгражда се структурата или сценария на презентация; търсят се аргументите за монологичната фаза и за участие в диалогичната фаза; откриват се и се поставят уместно реторични фигури, които се съчетават с психологически механизми; 2. [...]

{ 0 comments }

 „ШИФЪРЪТ НА НИКОЛА МАКИАВЕЛИ”  Мъдрост е да се преструваш понякога на луд.                     Мъдрост е да се преструваш понякога на луд.  „Войната се води, когато е необходима“ Целта в настоящия текст е да се разгледа манипулацията като един подходящ, бърз и доста ефективен подход за оказване на убеждаващо въздействие. В съвремието, изпълнено с много напрегнатост [...]

{ 0 comments }

Реторика в математиката  За реториката и математиката Реторика е изкуството на дискурса. Разглеждана като наука, предмет на реториката са „всички явления и факти, които са свързани с целенасочен публичен обмен на информация и/или отстояване на становище по обществено значими теми и проблеми“. [1] Известно е, че реториката съществува още по времето на най-древните цивилизации в [...]

{ 0 comments }

Международните връзки с обществеността биват определени още през осемдесетте години на 20-и век като “едно от най-бързо развиващите се направления в професията и едно от най-малко разбираните” (Pavlik, 1987). Често цитирана дефиниция представя международните връзки с обществеността като “планираното и организирано усилие на компания, институция или правителство да установи взаимоизгодни отношения с публики от други държави” (Wilcox et al., 2001). Според Уейкфийлд международните връзки [...]

{ 0 comments }

Термини, свързани с Туитър - Twitter Туитър (Twitter) – Безплатен микроблогинг или социален инструмент за съобщения, чрез който хората могат да установяват връзка, пишейки кратки съобщения, дълги до 140 знака. Туитърър (Twitterer) – или съкратено  туитър от tweeter. Човек, който изпраща туитове. Туафик (Twaffic)  – Дума, образувана от Twitter и traffic (Туитър трафик) и разпространението чрез Туитър. [...]

{ 0 comments }

Нюзгрупа (Newsgroup)

by admin on 26.12.2012

Нюзгрупа (Newsgroup) – Виртуална общност, чиято комуникация е улеснена и опосредствана от интернет, състояща се от личности, които споделят свои интереси по зададена обща тема, при спазване на въведени и утвърдени етични норми и правила и при направляване от страна на модератор. Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, [...]

{ 0 comments }